Current Issue

Sosyal Bilimlerde Araştırma

by Sinem Sönmez

 Download as PDF

ÖZET
Bilgi kavramı verilerin işlenmesi ile karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile bilgiye ulaşmanın kolay olması onun hemen kabul edilebilir ve geçerliliği olan bir formda olduğunu göstermemektedir. Bu durum uzun yıllardır araştırmacıların bu konuyla ilgilenmesine neden olmuştur. Bu amaçla gerçek bilgiyi arayanlar, bilginin kökenini merak edenler ve bilgiden birtakım sonuçlar çıkarmaya çalışan araştırmacı ve çalışmalar bulunmaktadır. Bu araştırmaların tümü bilgiyi farklı açılardan ele almaktadır. Bu çalışma ile amaçlanan bunların aksine, bilginin kanıtlanabilir ve genelgeçerliği olan bir formda olmasının nasıl sağlandığı dolayısıyla bilimsel bilgi ile ilgilidir. Konunun önemine binaen hazırlanan bu araştırma (tarama/değerlendirme) makalesi ile genç akademisyen ve araştırmacılara çalışmalarında faydalı olmak istenmiştir. Ayrıca çalışmada; bilimsel bir araştırmaya nasıl başlanacağı ve bilimsel araştırmanın hangi aşamalardan geçerek tamamlandığı literatürel bağlamda ele alınarak tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bilgi Nedir, Bilimsel Bilgi, Bilimsel Bilginin Kullanımı, Bilimsel Araştırma Süreci

ABSTRACT
The concept of knowledge emerges with the processing of data. Today, with the de-velopment of technology, the fact that it is easy to access information does not show that it is in an immediately acceptable and generally valid form. For this purpose, re-searchers have been interested in this subject for many years. For this purpose, there are researchers and studies who seek real information, who wonder about the origin of information, and who try to draw some conclusions from information. All of these studies deal with knowledge from different perspectives. Contrary to these, the aim of this study is how to ensure that the information is in a verifiable and generally valid form, that is, it is about scientific knowledge.
With this research article prepared for this purpose, it is aimed to be useful to young academicians and researchers in their studies. In addition, in the study; how to start a scientific research and which stages the scientific research is completed through are discussed in the context of the literature.

Keywords: What is Knowledge, Scientific Knowledge, Use of Scientific Knowledge, Scientific Research Process

Çalışma Yaşamında Kadınların Karşısına Çıkan Sosyal ve Psikolojik Engeller: Cam Tavan Sendromu ve Kraliçe Arı Sen-dromuna İlişkin Tezlerin İncelenmesi

by Mert Alparslan Karabal, and Neşe Çakı

 Download as PDF

ÖZET
Geçmişten günümüze tarihsel süreç incelendiğinde kadınların işgücüne katılımlarının giderek artış gösterdiği gözlemlenmektedir. Ancak bu süreçte kadınlar birçok sorunla karşılaşmıştır. Nitekim iş yaşamının erkek egemen yapısı nedeniyle kadınlara yönelik olumsuz yeterlilik algısı, geçerli bir sebebi olmaksızın kadınların örgütsel hiyerarşi içer-isinde yükselememeleri ve özellikle hemcinsleri tarafından da kendil-erine uygulanan kötü muameleler bahsedilen sorunlar arasında yer almaktadır. Bu çalışmada da ilgili konulara ilişkin ulusal düzeyde araştırma yapabilmek için Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi’nde 2000-2021 yılları arasında “cam tavan sendromu” ve “kraliçe arı sendromu” kavramları taranmış ve hangi yıllarda, nerelerde, ne tür veri toplama araçları kullanılarak vs. çalışıldığı tespit edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda cam tavan sen-dromuna ilişkin son on yıl içerisinde oldukça büyük bir ilginin olduğu ancak kraliçe arı sendromu ile ilgili son yirmi yılda tek bir çalışmanın olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İş yaşamı, cam tavan sendromu, kraliçe arı sendromu.

ABSTRACT
Over time, women’s participation in the workforce has been gradually increasing. However, women have faced many obstacles in worklife. As a matter of fact, the perception of women as not sufficiently competent due to the male-dominated structure of business life, the inability of women to advance in organizational hierarchies without justification, and especially, and the ill-treatment inflicted on them by other women are among the problems mentioned. In this study, in order to conduct research on the relevant subjects at the national level, the concepts of “glass ceiling syndrome” and “queen bee syndrome” were first searched for in the National Thesis Center of the Council of Higher Education in Turkey between the years 2000 and 2021; then, the years in which the studies were conducted, where they were conducted, what kinds of data collecting tools were utilized etc. were all determined and recorded. In the present analysis, it has been determined that there has been a great deal of interest in the glass ceiling syndrome in the last ten years, while, on the other hand, there has only been one study involving the queen bee syndrome in the last twenty years.
Keywords: Worklife, glass ceiling syndrome, queen bee syndrome.