Current Issue:

Volume 2 - 2022

Türkiye’de Akademik Girişimcilik Bağlamında Üniversite-Sanayi İş Birliği Arayüzleri ve Sağlanan Destekler

by Ş. Tümay Erdil

 Download as PDF

ÖZET
Akademik girişimcilik genel manada üniversitede üretilen bilimsel bilginin ticarileşmesi olarak tanımlanır. Bilginin ticarileşmesi şirketleşmeden, patent başvurusu ve lisansla-ma faaliyetlerine, proje geliştirmeye geniş bir perspektifte ele alınabilir. Akademik giri-şimciliğin, nitelikli girişimciliğin gelişmesi, üniversite-sanayi iş birliğinin gelişmesi, katma değeri yüksek işlerin artışına olumlu yönde etkisi bulunmaktadır. Üçlü Sarmal Model çerçevesinde akademik girişimcilere sağlanan destekler akademik girişimciliği sayısal ve niteliksel olarak arttırmasını destekler. Türkiye’de akademik girişimcilik bağla-mında üniversite aracılığı ile sağlanan destekler, girişimcilik yapacak akademisyenle-rin destek bileşenlerini anlamamıza ve üniversitenin rolünü anlamamıza destek ola-caktır.
Anahtar Kelimeler: Akademik Girişimcilik, Üniversite Desteği, Üçlü Sarmal Model

ABSTRACT
Academic entrepreneurship is generally defined as the commercialization of scientific knowledge produced at the university. Commercialization of information can be handled in a broad perspective, from incorporation to patent application and licensing activities to project development. Academic entrepreneurship positively affects the development of qualified entrepreneurship, the development of university-site-industry cooperation, and the increase of jobs with high added value. The support provided to academic entrepreneurs within the framework of the Triple Spiral Model supports academic entrepreneurship to increase numerically and qualitatively. In the context of academic entrepreneurship in Turkey, the support provided through the university will support us to understand the support components of the academicians who will be entrepreneurs and the university's role.
Keywords: Academic Entrepreneurship, University Support, Triple Helix Model